Paslaugų teikimo sąlygos

Šios naudojimosi sąlygos taikomos internetinei sistemai WiseXML (DMP), kuri skirta informacijos iš tiekėjų susiuntimui, palyginimui, transformavimui ir eksportui. Detalus internetinės programos aprašymas pateikiamas svetainėje www.wisexml.com.

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios paslaugų teikimo sąlygos, yra teisiškai įpareigojanti Užsakovo ir Paslaugos teikėjo sutartis, apibrėžianti naudojimosi internetine sistema „WiseXML (DMP)“ (toliau – Sistema) sąlygas. Ši teisinė sutartis toliau nurodoma kaip „Sąlygos“.
  2. Paslaugos teikėjas – UAB „ELSOFT“, kurios įmonės kodas yra 301593663, PVM kodas LT100004846317, o pagrindinė būstinė įsikūrusi šiuo adresu: Kauno g. 16, 03210 Vilnius, (toliau – Paslaugos teikėjas, Vykdytojas, Duomenų valdytojas).
  3. Užsakovas – __________, įmonės kodas ___________, adresas ____________. Atstovaujama ______________.
 2. Sutikimas su Sąlygomis
  1. Užsakovas, norintis naudotis Sistema, visų pirma turi sutikti su Sąlygomis. Jei su Sąlygomis nesutinka, Paslaugos teikėjas nesuteikia galimybės naudotis Sistema.
  2. Užsakovas, naudodamasis sistema, pripažįsta, kad susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis naudojimosi sąlygomis.
 3. Paslaugos teikimo sąlygos
  1. Užsakovas Sistema gali naudotis iš bet kurio kompiuterio, kuris turi internetinį ryšį ir gali prisijungti prie Sistemos šio ryšio pagalba.
  2. Paslaugos teikėjas Užsakovui į jo elektroninio pašto dėžutę išsiunčia prisijungimo duomenis prie Sistemos. Užsakovas yra atsakingas už šių duomenų saugojimą ir neatskleidimą asmenims, neturintiems įgaliojimų naudotis šia Sistemos prieiga.
  3. Paslaugos teikėjas nesuteikia jokių garantijų dėl Sistemos tinkamumo Užsakovui. Abiejoms šalims susitarus, Užsakovas gali išbandyti nemokamą versiją ir įvertinti ar Sistema atitinka lūkesčius. Jei Užsakovas mano, kad Sistema jam netinka, jis gali ja nesinaudoti.
  4. Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės dėl Kliento ar trečiųjų šalių patirtų nuostolių, susijusių su Sistemos naudojimu.
  5. Paslaugos teikėjas neprisiima teisinės atsakomybės už nuostolius, kuriuos gali patirti Užsakovas ar tretieji asmenys dėl Sistemos gedimo ar Užsakovo prieigos blokavimo. Sistemos blokavimo atvejai nurodyti 6.1.-6.7. Sąlygų punktuose.
  6. Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės dėl nesankcionuoto pasinaudojimo Užsakovo prieiga, jei dėl Užsakovo kaltės tretieji asmenys sužinojo prisijungimo prie Sistemos duomenis.
  7. Paslaugos teikėjas neprisiima atsakomybės, jei Užsakovas negali tinkamai naudotis Sistema dėl Kliento kompiuterio programinės ar techninės įrangos netinkamo veikimo, Užsakovo elektroninės parduotuvės (galutinio duomenų gavėjo) netinkamo veikimo bei Užsakovo interneto ryšio sutrikimų.
  8. Atsižvelgdamas į pasaulinę praktiką, Paslaugos teikėjas negarantuoja šimtu procentų, kad niekas niekada negalės įsilaužti į duomenims saugoti naudojamą serverį, o Užsakovas supranta šią riziką (nors ir labai mažą) egzistuojant.
  9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja saugoti Sistemoje esančią Užsakovo informaciją ir jos neatskleisti jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Esant tokiems atvejams, Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą.
  10. Paslaugos teikėjas visą paslaugos teikimo laiką, darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos, teikia Klientui konsultacijas telefonu ir/ar elektroniniu paštu visais Sistemos naudojimo klausimais pagal pasirinktą aptarnavimo planą, kuris pateikiamas Vykdytojo svetainėje www.wisexml.com.
  11. Paslaugos teikėjas įsipareigoja apie planuojamus Sistemos priežiūros arba atnaujinimo darbus, galinčius sutrikdyti Sistemos darbą, informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Informacinė žinutė išsiunčiama el. laišku ir / arba pateikiama Užsakovo prieigos pranešimų laukelyje. Esant kritiniams ir neatidėliotiniems atnaujinimams, Paslaugos teikėjas pasilieka teisę atlikti Sistemos priežiūros darbus be atskiro Užsakovo informavimo.
  12. Užsakovo telefonu arba elektroniniu paštu informavus Paslaugos teikėją apie Sistemos sutrikimus, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., Paslaugos teikėjas įsipareigoja nedelsiant imtis šių sutrikimų šalinimo darbų.
  13. Paslaugos teikėjas atlieka visų Sistemos duomenų archyvavimą, juos saugo 5 (penkias) dienas ir garantuoja šių duomenų atstatymo galimybę. Jei Užsakovo duomenys prarandami dėl Paslaugos teikėjo veiksmų ar įrangos gedimo, tuomet duomenys atstatomi nemokamai. Jei Kliento duomenys prarandami dėl Kliento veiksmų, tuomet duomenys atstatomi už papildomą mokestį, kuris nustatomas abiejų šalių susitarimu. Prašymą dėl tam tikros dienos duomenų atstatymo Klientas turi pateikti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo duomenų praradimo dienos.
 4. Užsakovo įsipareigojimai
  1. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją.
  2. Užsakovas įsipareigoja neatlikinėti jokių veiksmų siekiant sutrikdyti Sistemos darbą.
  3. Užsakovas įsipareigoja Paslaugų teikėjo elektroniniais būdais paskelbtus ir atsiųstus pranešimus bei sąskaitas laikyti pasirašytais ir patvirtintais.
  4. Užsakovas įsipareigoja klientų įvestų duomenų neskelbti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už naudojimąsi Sistema, kurios įkainiai ir mokėjimo tvarka nurodyta Paslaugos teikėjo svetainėje www.wisexml.com.
  6. Užsakovas įsipareigoja rūpintis jam suteiktų prisijungimo prie Sistemos duomenų apsauga ir, pastebėjus nesankcionuoto naudojimosi Sistema atvejus, apie tai nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją.
  7. Užsakovas yra atsakingas už atsijungimą nuo Sistemos, kai kompiuteris, kuriuo naudojantis buvo prisijungta prie Sistemos, paliekamas be Užsakovo ar jo įgalioto asmens priežiūros.
  8. Užsakovas įsipareigoja sutikti su Vykdytojo pateiktais Sistemos resursų apskaitos duomenimis ir apmokėti Paslaugos teikėjo paruoštas PVM sąskaitas faktūras.
 5. Asmens duomenų apsauga
  1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma WiseXML „Privatumo politika“, kurią reglamentuoja atitinkami LR Teisės Aktai ir kuri yra vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
 6. Sistemos kaina ir apmokėjimas
  1. Sistemos naudojimo kaina priklauso nuo pasirinkto Sistemos funkcionalumo, komplektacijos, naudojamų resursų, informacijos atnaujinimo dažnumo, tiekėjų skaičiaus. Paslaugų planai ir kainos pateikiami yra Vykdytojo svetainėje adresu www.wisexml.com.
  2. Vykdytojas gali keisti sistemos naudojimo kainą, apie tai informavęs Užsakovą ne vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Informacinė žinutė pateikiama Kliento prieigos pranešimų laukelyje ir / arba el. paštu.
  3. Sistemos naudojimosi periodo pradžia – pirma pirmo mėnesio diena, pabaiga – paskutinė paskutinio mėnesio diena. Apmokėjimas vykdomas už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas.
  4. Informacija apie sąskaitas bus pateikiama el. paštu ir / arba prisijungimo prie Sistemos lange bus rodomas pranešimas apie naują sąskaitą faktūrą ir nuoroda į PVM sąskaitą faktūrą PDF formatu. Sąskaitą faktūrą reikia apmokėti per 15 (penkiolika) dienų nuo jos pateikimo dienos. Jei ne – 16-tą mėnesio dieną prieiga prie Sistemos gali būti blokuojama iki kol PVM sąskaita faktūra bus apmokėta.
  5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti šioje sutartyje išdėstytas paslaugas, o laiku negavęs apmokėjimo gali nutraukti sutartį, remdamasis 7.2-7.4 punktuose išdėstytomis sąlygomis.
  6. Jeigu Užsakovas pageidauja atlikti individualius Sistemos pakeitimo / programavimo darbus, šalims susitarus jie bus atliekami už papildomą mokestį. Taikomas paslaugos valandinis įkainis 45 (keturiasdešimt penki) Eur be PVM.
  7. Jeigu UŽSAKOVAS nesumoka Paslaugos teikėjui už suteiktas paslaugas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų skaičiuojant nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos, jis, Paslaugos teikėjui pareikalavus, moka 0,1 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 7. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir papildymas
  1. Sutartis galioja iki kol viena iš sutarties šalių sutartį nutraukia, apie tai pranešdama kitai šaliai elektroniniu laišku ne mažiau kaip prieš vieną mėnesį iki planuojamo sutarties nutraukimo.
  2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
  3. Nutraukus sutartį ar pasibaigus jos galiojimui yra nutraukiamas paslaugų teikimas ir visi Užsakovo įrašyti duomenys esantys duomenų bazėje sunaikinami per 5 (penkias) darbo dienas (išskyrus šiuos duomenis: Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas ir kiti duomenys, kurie reikalingi buvusio Užsakovo identifikavimui atlikti) saugomi visą Duomenų valdytojo įmonės gyvavimo laiką.
  4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti ar papildyti šias sąlygas, apie tai informuodamas UŽSAKOVĄ el. paštu ir / arba pranešdamas savo svetainėje www.wisexml.com.
 8. Nenugalima jėga
  1. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutarties šalys vadovaujasi 1996 07 15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
  2. Jeigu 8.1. punkte numatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei tris mėnesius, sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį.
 9. Ginčų sprendimas
  1. Ginčai ir nesutarimai, galintys atsirasti tarp šalių vykdant šią sutartį arba susiję su ta sutartimi, bus sprendžiami derybų keliu. Neradus bendro sprendimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.